#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
71
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง ณัฎฐาริณี สบายใจ
1.นางสาว นันทนา นันทสิงห์
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง พิมณิฐา โพธิชัยนิธิกุล
1.นางสาว นันทนา นันทสิงห์
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กชาย อภินันท์ เปียรัมย์
2.เด็กชาย มนัสพงษ์ พันธ์บุญ
1.นางสาว ยุวรี เรืองฤทธิ์
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
71
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง อรจิรา ผ่องแผ้ว
1.นางสาว ยุวรี เรืองฤทธิ์
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
70
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กหญิง กานฑิตา เส็งประโคน
1.นางสาว ยุวรี เรืองฤทธิ์
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
1.เด็กชาย วุฒิชัย วระฮาด
2.เด็กหญิง กุสุมา พงษ์วัน
1.นางสาว อรวรรณ สุระชาติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com