#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ปิยดา ศิรินัย
2.เด็กหญิง สุมณฑา อ่ิ่มบุญสุ
3.เด็กหญิง ขวัญนภา มีสิทธิ์
1.นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
2.นางสาว กัญยารัตน์ ทองพิละ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ขนิษฐา พลนำ
2.เด็กหญิง ประกายดาว ขันตรี
1.นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
2.นาย กรภพ บุญศรัทธา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง สาริกา ปานสุวรรณ
1.นางสาว อรอุมา สายราช
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย อลงค์กฏ พชสิทธิ์
1.นางสาว เยาวลักษณ์ เกษมกุล
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย พงษ์พัฒน์ พิมพ์พงษ์
2.เด็กชาย ธนกร ทานนะมัย
1.นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
2.นางสาว เยาวลักษณ์ เกษมกุล
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย นัยนิต ชมภิรมย์
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ ไชยปัญญา
1.นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
2.นางสาว อรอุมา สายราช
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ ต้นสิน
2.เด็กชาย ทักษ์ดนัย ไชยยา
1.นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
2.นาย คณาวุฒิ ดาวัลย์
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เขื่อนแก้ว
2.เด็กชาย พนธกร ศรีละออง
1.นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
2.นางสาว สุฑามณี กุดประทาย
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ศิริกลัยา พูลสุข
1.นางสาว ทิพวรรณ คำพะทา
10 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ธัญกร วงศา
1.นางสาว เยาวลักษณ์ เกษมกุล
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง กรองทอง บัวทอง
2.เด็กหญิง นิภาพร ลาประวัติ
3.เด็กหญิง ประติภา คำเสนาะ
1.นาย ธวัชชัย นวลแย้ม
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย ชนะเดช นีฤนารถ
1.นางสาว รำไพ ดวงบุบผา
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ผกายมาศ สารภาพ
1.นางสาว สุฑามณี กุดประทาย
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
30
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย กิตติกร จุกแก้ว
1.นางสาว รำไพ ดวงบุบผา
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง เกวลิน สุปัน
1.นางสาว สุฑามณี กุดประทาย
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง พรสินี สีราพร
2.เด็กหญิง อนัญลักษณ์ ทานนะมัย
3.เด็กหญิง รุ่งอรุณ สีลัดดา
4.เด็กหญิง รวิวรรณ ปิตตาฝ้าย
5.เด็กหญิง วิภาพร ปลอดภัย
1.นางสาว กัญยารัตน์ ทองพิละ
2.นาย ชวฤทธิ์ คณานิตย์
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง กฤตพร ทองลือ
2.เด็กชาย เจมส์ อินเดนเดน
1.นาย คณาวุฒิ ดาวัลย์
2.นาย วันเฉลิม ยอดสิงห์
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง พิริสร เชื้อทอง
1.นางสาว อัญชลิกา กำลังดี
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง พรธิดา สงค์พิมพ์
1.นาย กรภพ บุญศรัทธา
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง บุญญิสา วงศ์ทอง
1.นางสาว สุฑามณี กุดประทาย
21 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
96
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย ธรรมรัฐ สุวรรณทวี
2.เด็กชาย ณภัทร ภัทรพรประวีร์
3.เด็กชาย คณนาถ กิ่งผา
1.นางสาว จุฑารัตน์ สุวรรณสิงห์
2.นางสาว กัญญ์กุลณัช บุญจริง
22 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ชญาดา โฮงมาตย์
2.เด็กหญิง ปัณณพร กองแก้ว
3.เด็กหญิง ณัฐวดี ใยคำ
1.นางสาว วิภาพร จันทร์ประสิทธิ์
2.นางสาว พรนิภา คิดสำราญ
23 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐกานต์ พละศักดิ์
2.เด็กหญิง มานิตา มีกำปัง
1.นาย วันเฉลิม ยอดสิงห์
24 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง สุภาพร สีหาบุตร
1.นางสาว ทิพวรรณ คำพะทา
25 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง บุญญิสา วงศ์ทอง
1.นางสาว เยาวลักษณ์ เกษมกุล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยโทร 091-8281418,0956136457 อีเมล์ fang_ruangrit@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com